13 kwietnia 2024,imieniny Przemyslawa, Hermenegildy, Marcina

Budowa placu zabaw i klasy pod chmurką w Międzybrodziu Żywieckim

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na placu będzie wydzielona specjalna strefa edukacyjna - Klasa pod chmurką - stanowiąca około 20% powierzchni objętej projektem. Obiekt pozwoli nie tylko na aktywne spędzanie czasu przez najmłodszych mieszkańców ale także będzie pełnił funkcję edukacyjną - umożliwi prowadzenie zająć lekcyjnych na świeżym powietrzu. Nauczyciele lub opiekunowie będą opracowywać tematy zajęć, a niezbędne informacje drukowane będą na planszach odpornych na warunki atmosferyczne i umieszczane na przygotowanych tablicach. W ten sposób zajęcia zyskają atrakcyjną formę, a z opracowanych informacji skorzystają wszyscy użytkownicy placu zabaw. Z czasem jak będą opracowywane kolejne plansze powstanie swoista "biblioteka" informacji, a ich rotacja spowoduje, że plac stanie się bardziej atrakcyjny bo każdy będzie chciał sprawdzić czy na tablicach znajdują się jakieś nowe, ciekawe informacje. Pierwszy zestaw plansz realizowany w ramach projektu będzie dotyczył ochrony środowiska, a zwłaszcza segregacji odpadów i ochrony powietrza. Zarówno klasa pod chmurką jak i część zainstalowanych zabawek będzie dostępna dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Kwota całkowita: 77 444,67 zł
Dofinansowanie: 49 278,00 zł tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Dodano: 13-10-2017

Przebudowa ul. Górskiej - drogi dojazdowej na górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Górskiej w Gminie Czernichów prowadzącej na Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim wraz z jej odwodnieniem, budową chodników i barier energochłonnych oraz rozbudową oświetlenia ulicznego i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej. Projekt służy zwiększeniu dostępności komunikacji Gminy Czernichów dzięki poprawie funkcjonalności drogi gminnej prowadzącej do centrum turystyczno-rekreacyjnego na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim i dostosowaniu istniejącego ciągu komunikacyjnego do potrzeb użytkowników szlaków komunikacyjnych.
Dodano: 02-09-2015

Remont otwartego obiektu sportowego w Międzybrodziu Bialskim

Przedmiotem projektu o wartości 1 274 500.30 zł jest remont ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego otwartego obiektu sportowego w Gminie Czernichów, położonego w sołectwie Międzybrodzie Bialskie przy ul. Strażackiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia, umożliwiającego realizację różnych form sportu i rekreacji. Projekt przyczyni się do poprawy warunków aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Czernichów, a pośrednio do poprawy stanu ich zdrowia.

Inwestycja zrealizowana zostanie na przełomie II kw. 2013 - II kw. 2014 a jej rezultatem będzie wzrost liczby użytkowników otwartych obiektów sportowych, w tym osób niepełnosprawnych oraz wzrost liczby imprez sportowo-rekreacyjnych na tym terenie.
Dodano: 07-11-2013

Promocja projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 23.08.2013 r. przez Lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Miasto Bielsko-Biała. Całkowita wartość projektu wynosi 1.744.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR oraz budżetu państwa: 1.569.600,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 23.08.2013 r. – 31.12.2014 r.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.
Dodano: 25-09-2013

Przebudowa i remont obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim na cele gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne

Przedmiotem projektu jest doprowadzenie do ożywienia gospodarczego oraz wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanej przestrzeni publicznej Gminy Czernichów, obejmującej infrastrukturę obiektu poprzemysłowego po elektrowni szczytowo-pompowej w Międzybrodziu Żywieckim - w drodze rewitalizacji i jej zagospodarowania na cele: gospodarcze, kulturalne, społeczne, turystyczne i edukacyjne, w szczególności na potrzeby działalności Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Czernichów, jak również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zainteresowanych wynajmem sal widowiskowych i konferencyjnych.
Projekt realizowany jest przez Gminę Czernichów z siedzibą w Tresnej.
Dodano: 13-04-2024
Dodano: 13-04-2024

eUrząd dla mieszkańców Gminy Czernichów

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Gminie Czernichów systemu informatycznego w zakresie e-Government (front-office)i budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym (back-office), dzięki czemu stworzone zostaną warunki do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zwiększy się zakres i dostępność elektronicznych usług publicznych w tej gminie. Wdrożony system eUrząd, będzie instrumentem wspomagającym realizację zadań i usług należących do zakresu obowiązków administracji publicznej w Gminie Czernichów. Zgodnie z koncepcją projektu, eUrząd to moduł programowy obejmujący ogół działań i środków związanych z elektroniczną komunikacją pomiędzy urzędem i obywatelem oraz wewnątrz urzędu, na co składa się szereg zagadnień o charakterze organizacyjnym i informatycznym.
Dodano: 13-04-2024

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów

Przedmiotem projektu jest opracowanie Programu rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów, jako markowego produktu turystycznego o charakterze lokalnym, zorganizowanie imprezy turystycznej pt. Żeglowanie na góralską nutę przyczyniającej się do wzrostu liczby turystów i do promocji turystycznej regionu oraz produkcja filmu o potencjale turystycznym Gminy Czernichów.
Dodano: 13-04-2024

Budowa hali sportowej w Czernichowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 umożliwiły Gminie Czernichów budowę kolejnego nowoczesnego obiektu – tym razem jest to hala sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 4 mln złotych, z czego ponad 3 mln złotych stanowiła dotacja ze środków Unii Europejskiej, a 600 tysięcy złotych - wkład własny Gminy Czernichów.
Dodano: 13-04-2024

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Międzybrodziu Bialskim na potrzeby działalności Centrum Kultury wraz z niezbędnym wyposażeniem

Przedmiotem projektu była przebudowa budynku użyteczności publicznej w Międzybrodziu Bialskim i wyposażenie go na potrzeby działalności Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu. Kluczowym produktem projektu jest zmodernizowany obiekt infrastruktury kulturalnej tj. Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim o powierzchni użytkowej wynoszącej 439,10 m2. Obiekt użyteczności publicznej, w którym utworzone jest Centrum Kultury nie stanowił przed przebudową infrastruktury kulturalnej, natomiast po realizacji inwestycji jest przystosowany do pełnienia tej funkcji, jak również w określonym zakresie jest on przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne (partner budynku).
Dodano: 13-04-2024

Kampania promocyjno-medialna wspierająca rozwój turystyki w Gminie Czernichów

Projekt obejmuje zintegrowany pakiet działań, realizowanych zgodnie z wnioskami i rekomendacjami płynącymi z opracowanego w 2009 roku Programu rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów na lata 2009-2013, skierowanych do wybranych grup docelowych, które będą służyć poprawie rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej, a szczególnie oferty turystycznej Gminy Czernichów, jak również będą prowadzić do wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu i dalszego rozwoju rynku turystycznego w Gminie Czernichów.
Dodano: 13-04-2024

Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Czernichów

Projekt obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej w Gminie Czernichów - ul. Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim i Międzybrodziu Bialskim, stanowiącej jednolity ciąg drogowy. Projekt obejmuje przebudowę ulicy wraz z chodnikami i wjazdami, przekładki, odwodnienie, zabezpieczenie infrastruktury technicznej, konieczne roboty branżowe, organizację ruchu. Wskaźnik długości przebudowanych dróg gminnych wyniesie 1,34 km, wskaźnik długości wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 1,35 km, wskaźnik długości wybudowanych chodników - 1,26 km, zaś wskaźnik długości przebudowanych utwardzonych poboczy - 1,1 km.
Dodano: 13-04-2024